Graad 10 - 12

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Lewensoriëntering
KIES EEN van die volgende :
Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid
Kies enige DRIE uit die onderstaande :
Besigheidstudies
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Lewenswetenskappe
Fisiese Wetenskappe
Rekeningkunde
Verbruikerstudie
Rekenaartoepassingstegnologie
Toerisme
8ste vak Inligtings Tegnologie


Graad 8 – 9

Afrikaans Huistaal
Engels Eerste Addisionele Taal
Wiskunde
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Tegnologie
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Skeppende Kunste
Lewensoriëntering