doelstellings

Doelstellings

Die Hoërskool Sand du Plessis stel homself ten doel om:

 • Sy leerders Christelik-normatief tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel
 • Doeltreffende en gehalte-onderwys te lewer
 • ‘n Gebalanseerde en effektiewe onderwyspersoneel daar te stel.
 • Erkende bestuursbeginsels toe te pas om die skool doeltreffend te beheer en te bestuur en alle potensiële bronne te ontwikkel.
 • Gebalanseerde ouerbetrokkenheid te bewerkstellig.
 • Groter kultuurbewustheid en betrokkenheid by die skoolgemeenskap te bewerkstellig.
 • ‘n Sinvolle buitemuurse program daar te stel wat vir verskeidenheid voorsiening maak enleerderbetrokkenheid aanmoedig.
 • Die skool effektief te bemark sodat ‘n maksimum leerdergetal gehandhaaf kan word.
 • Doeltreffende kommunikasie te bewerkstellig.
 • Die tradisies van die skool te bewaar en lewend te hou.
 • Voldoende fisiese fasiliteite daar te stel.