doelstellings

Doelstellings

Visie
Die Hoërskool Sand du Plessis wil geanker in ons leuse, EK GLO, op ‘n eiesoortige en uitnemende wyse elke leerder optimaal vir die toekoms voorberei.

Missie
Om die skoolmilieu so te rig dat die omhoogleiding van die leerder, waarde gedrewe, in sy totale menswees sal plaasvind.

Die Hoërskool Sand du Plessis stel homself ten doel om:

Sy leerders Christelik-normatief tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel
Doeltreffende en gehalte-onderwys te lewer
‘n Gebalanseerde en effektiewe onderwyspersoneel daar te stel.
Erkende bestuursbeginsels toe te pas om die skool doeltreffend te beheer en te bestuur en alle potensiële bronne te ontwikkel.
Gebalanseerde ouerbetrokkenheid te bewerkstellig.
Groter kultuurbewustheid en betrokkenheid by die skoolgemeenskap te bewerkstellig.
‘n Sinvolle buitemuurse program daar te stel wat vir verskeidenheid voorsiening maak enleerderbetrokkenheid aanmoedig.
Die skool effektief te bemark sodat ‘n maksimum leerdergetal gehandhaaf kan word.
Doeltreffende kommunikasie te bewerkstellig.
Die tradisies van die skool te bewaar en lewend te hou.
Voldoende fisiese fasiliteite daar te stel.