erekode

Erekode

  • VISIE

Die Hoërskool Sand du Plessis wil geanker in ons leuse, EK GLO, op ‘n eiesoortige en uitnemende wyse elke leerder optimaal vir die toekoms voorberei.

  • MISSIE

Om die skoolmilieu so te rig dat die omhoogleiding van die leerder, Christelik gefundeerd, in sy totale menswees sal plaasvind.

  • SANNIES WAARDES :

s5_checkGELOOF IN GOD

s5_checkEERLIKHEID

s5_checkINTEGRITEIT

s5_checkDISSIPLINE

s5_checkTROTS

s5_checkRESPEK